Zásady ochrany osobných údajov

INFORMAČNÁ DOLOŽKA

GDPR

Od 25. mája 2018 platí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov fyzických osôb, označované ako GDPR (článok 13 GDPR) Tento dokument obsahuje informácie o zásadách spracovania vašich údajov v spoločnosti Proventuss Polska Sp. z o.o
1. Správca osobných údajov Správcom Vašich osobných údajov je Proventuss Polska Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, 02-247 Warszawa, ul. Flisa 4, rodo@proventuss.eu, tel. 22 122 85 40
2. Kontaktné údaje inšpektora ochrany osobných údajov Inšpektor ochrany osobných údajov nie je vymenovaný.
3. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely: uzatvorenia a plnenia zmluvy/dohôd, realizácie objednávok (článok 6.1. písm. c GDPR).
4. Ak spracovanie vyplýva z oprávnených záujmov, ktoré sleduje Správca osobných údajov Spracúvanie vašich osobných údajov vyplýva z oprávneného záujmu prešetrenia alebo obrany proti akýmkoľvek nárokom súvisiacim so zmluvou (objednávkou) uzatvorenou s vami (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
5. Informácie o príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov, ak existujú Prístup k Vašim osobným údajom budú mať subjekty, ktorým zadávame výkon činností vyžadujúcich spracovanie údajov: externá učtáreň, advokátska kancelária, logistické, kuriérske a poštové spoločnosti, prevádzkovatelia IT systémov, subjekty oprávnené podľa platnej legislatívy (súdy a štát úrady), ako aj ekonomické informačné kancelárie, poisťovne a inkasné spoločnosti.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny Vaše údaje sa neprenášajú do tretích krajín, t.j. mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.
7. Doba, po ktorú budú osobné údaje uchovávané Osobné údaje budú uchovávané po dobu: plnenia zmluvy (realizácia nákupných a predajných objednávok), a po jej ukončení po dobu 6 rokov; Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov uvedených v bode 3 a po uplynutí tejto doby do premlčania prípadných nárokov alebo do uplynutia povinností uchovávania údajov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení.
8. Informáciu o práve požadovať od správcu prístup k osobným údajom Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo požadovať kópiu údajov, ktoré sa majú spracúvať, na prenos údajov a namietať. Správca je povinný vymazať údaje alebo obmedziť ich spracovanie len vtedy, keď nastanú určité okolnosti, popísané v ustanoveniach o ochrane osobných údajov. Zohľadnenie námietky proti spracovaniu údajov, ktorých poskytnutie bolo dobrovoľné, môže brániť plneniu zmluvy.
9. Informáciu o práve kedykoľvek odvolať súhlas Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
10. Informácie o práve podať sťažnosť dozornému orgánu Máte právo podať na nás sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje GDPR.
11. Informáciu, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo podmienkou uzatvorenia zmluvy Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzavretie zmluvy, splnenie objednávky/predaja.
12. Informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania uvedené v čl. 22 sek. 1 a 4 a – aspoň v týchto prípadoch – príslušné informácie o pravidlách ich prijímania, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu Vaše osobné údaje nebudú spracúvané automaticky bez osobitného súhlasu, a to ani na základe profilovania.
This site is registered on wpml.org as a development site.