RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

L.p. Od 25 maja 2018 zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych zwanego RODO (art. 13 RODO )

W niniejszym dokumencie znajdują się informacje  o zasadach przetwarzania  Państwa danych w  Proventuss Polska Sp. z o.o.

1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Proventuss Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-247 Warszawa, ul. Flisa 4, rodo@proventuss.eu, tel. 22 122 85 40 
2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie został wyznaczony.
3. cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: zawarcia i wykonania umowy/umów, realizacji zleceń (art.6.ust 1. lit.b RODO), spełnienia obowiązków fiskalnych, rachunkowych (przechowywanie faktur), archiwalnych  (art.6.ust 1. lit.c RODO).
4. jeżeli przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych Przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą z Państwa umową (zleceniem) (art.6 ust. 1 lit .f RODO).
5. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały podmioty, którym zlecamy wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych: zewnętrzne biuro księgowe, kancelaria prawna, firmy logistyczne, kurierskie i pocztowe, operatorzy systemów informatycznych, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących  przepisów prawa (sądy i organy państwowe), a  także biura informacji gospodarczej, firmy ubezpieczeniowe i windykacyjne.
6. przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego Państwa dane nie są przekazywane do Państw Trzecich czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane Dane osobowe będą przechowywane przez okres:  wykonania umowy (realizacji zleceń zakupu, sprzedaży), a po jego ustaniu przez okres 6 lat;

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny  do realizacji celów o których mowa w ptk.3,  a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

8. informacja o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania dostarczenia kopii danych podlegających przetworzeniu,  przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Usunięcie danych lub ograniczenie ich przetwarzania Administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.  Uwzględnienie sprzeciwu do przetwarzania danych, których podanie było dobrowolne  może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.
9. informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Państwu  prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO.
11. informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne w celu zawarcia umowy, realizacji zlecenia kupna/sprzedaży.
12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą Państwa dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.